In English

Verktyg för utvärdering av energieffektiviseringar, baserat på effektsignaturanalyser

Tool for evaluation of energy efficiency, based on heat power signature analyses

Peter Lindquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Avdelning Energitjänster på Göteborg Energi AB eftersöker ett verktyg för att, effektivare än idag kunna utvärdera de energieffektiviseringar som görs i deras energitjänstavtal. Effektiviseringsåtgärderna kan vara systeminvesteringar i form av styrutrustning, eller driftåtgärder i befintliga styrutrustningar m.m. Syftet är att använda en ny energiutvärderingsmetod som ska ge ett alternativ till dagens metoder. Utvärderingsmetoden integreras i ett IT-verktyg och kan nås via webbgränssnitt. Resultatet är en modul i ett IT-verktyg som kan användas till att utvärdera energieffektiviseringar på valfri längd av period, även referensperiod kan väljas fritt. Utvärdering kan göras inom en vecka, med hänsyn tagen till medelutetemperaturer. Modulen kan även estimera en energimängd, då felaktig mätning har konstaterats på en fjärrvärmemätare. Verktyget kan modifieras för att läsa av andra databaser och andra medier än FV, men idag kan det bara användas mot Göteborg Energis databaser. Utvärdering lämpar sig bäst på bostadshus men även lokaler och industrier som har sin energi kopplad till utetemperatur kan göras i verktyget. Utvärdering görs mot utfallen energimängd, ekonomiska värden kan sedan beräknas manuellt eller i annat program utifrån energimängd och beräknad effekt.Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek