In English

Kommunal tjänsteutveckling med ruttoptimering inom äldreomsorg

Local service development with route optimization in elderly care

HENNING FREUDENTHALER ; GWING-BEN YUEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Äldreomsorgen i svenska kommuner arbetar fortfarande med en manuell schemaläggning av personal, vilket innebär att det finns en stor potential att med hjälp av it-verktyg i att effektivisera organisatioen. Det gick på flera sätt att effektivisera utan att försämra det för vårdtagarna och vårdarna. Den här rapporten innehåller information om utvecklingen av just ett sådant system som Ystads kommun har beställt för deras äldreomsorg. Systemet kommer göra det möjligt för äldreomsorgen i Ystad kommun att göra sina planeringar med schemaläggning baserad på digitaltruttoptimering. Problemet i Ystad utgör integrationen mellan förvaltningssystemet Procapita och standardiserad datorprogramvara för ruttoptimering som kräver en formatering av grunddatat (insatser) i förvaltningssystemet till aggregerade poster (tidsfönster) för varje vårdtagares besök som används i schemaläggningen, vilket är ett krav för att effektivisera hemtjänstens arbete. Detta löstes med hjälp av en mellandatabas som utvecklades inom ramen för föreliggande projekt. Ystads kommun hjälpte till med att skriva en kravspecifikation, för att bestämma hur arbetsscheman skulle genereras, vilket var en förutsättning för att utföra systemering och programmering så att resultatet gick att använda för ruttoptimering. Mellandatabasen utvecklades i MSQL och det program som abonnerade på informationen från Procapita samt det program som skickade informationen från melladatabasen till ruttoptimeringsprogrammet skrevs i C#. Vid en skarp test påvisar resultaten besparingspotential på samtliga studerade nyckeltal. Det krävdes 13 % färre bilar, avståndet man körde var 21 % kortare, körtiden blev 17% mindre och arbetstiden blev 10% mindre. Det värde som är mest intressant för Ystads kommun för att beräkna besparing är den totala arbetstiden (väntetid + arbetstid), som förminskad med 14,6 % vilket motsvaren drygt 1 timmes arbete per dag och heltidsanställd. Värt att påpeka är att studien enbart innefattar Löderup, ett hemtjänstområde med 17 vårdpersonal, och det simulerade nuläget jämfördes med resultatet som båda kom från en förmiddag. En schemaläggning med större omfattning (fler insatser och längre avstånd) innebär sannolikt att besparingspotentialen ökar. Förhoppningsvis kommer dessa resultat öka kommunernas intresse för att investera i digital schemaläggning baserad på ruttoptimeringsprogram. Den tekniska lösningen med en mellandatabas har ökat kommunens möjigheter att minska sina utgifter inom äldreomsorgen (utan att försämra situationen för vård eller vårdtagarna) och genom detta hjälpt dem att minska sina CO2 utsläpp.Publikationen registrerades 2012-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 155902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek