In English

Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning

Analysis of the specific heating demand in a multi-family house - Impact of solar heat gains, internal heat gains, orientation, improvements of the thermal insulation and heat recovery of the exhaust air

Jenny Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:97, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Värmebehov, Nettovärmebehov, IDA Klimat och Energi 3.0, FTX-system, köldbryggorPublikationen registrerades 2011-11-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148594

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek