In English

Rengöring och desinfektion vid ekologisk produktion av mjölk och kött

Sofie Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. 74 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

KRAV ekonomisk förening kontrollerar och certifierar ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige. I KRAV:s regelverk finns bestämmelser för hur samtliga delar i produktionen ska gå till.

Rengörings- och desinfektionsmedel används för att säkra en god hygien och därmed hög livsmedelskvalitet. Examensarbetet har resulterat i en kartläggning över vilka medel som används inom de två branscherna kött och mjölk och hur dessa medel påverkar miljön. Fokus ligger främst på förädlingsdelen i industrin men även lantbruket behandlas.

Examensarbetet innehåller en miljö- och hälsobedömning av vanligt förekommande ämnen i rengörings- och desinfektionsmedel inom livsmedelsindustrin. Dessa är därefter rangordnade som underlag för hur KRAV kan bedöma förekommande medel på marknaden.

Rangordningen visar att KRAV bör rekommendera användning av naturliga ämnen och ämnen som snabbt omvandlas till sådana. Dessa ämnen ger låg miljöpåverkan och kan vara t ex väteperoxid, perättiksyra, alkylpolyglukosider, alkoholer, lut och vissa syror. KRAV bör inte tillåta naturfrämmande ämnen som t ex natriumhypoklorit, kvartära ammoniumföreningar, NTA, EDTA och formaldehyd.

Rapporten behandlar också problematiken med effektivitet kontra miljöpåverkan och de höga krav på livsmedelshygien som ställs i branschen. Ett exempel på detta är användningen av hypoklorit som desinfektionsmedel. Hypoklorit är miljöfarlig och därmed inte tillåten enligt KRAV. Undantag har dock gjorts vid särskilda behov då det är ett ämne med hög desinficerande verkan. Ett alternativ i linje med det nationella målet ”giftfri miljö” är att istället använda väteperoxid eller perättiksyra.

Avslutningsvis kan det konstateras att miljöarbete inom företagen har haft stor betydelse för utfasning av oönskade kemikalier och detta arbete är något som KRAV verkligen bör uppmuntra.

Nyckelord: KRAV, lantbruk, hygien, miljö, kemikalier, hypoklorit, väteperoxidPublikationen registrerades 2011-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek