In English

Konstruktion av en heliumåtercirkulations-anläggning för en kallmodell av Chemical-looping combustion

Agnes Maripuu ; Anna Broberg ; Emil Lingehed ; Malin Kempe Svensson ; Per Hamlin ; Viktor Skargren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Projektet syftar till att konstruera en återcirkulationsanläggning för helium till en Chemical-Looping Combustion-kallmodell. Företeelser som hanterats är bland annat filtrering, läckage, kompression, tryckutjämning och tryckfall. För att ta fram systemet användes en iterativ metod baserad på beräkningar, undersökningar och expertförfrågningar. Därtill avser projektet att i viss mån undersöka hur höga bäddhöjder påverkar den aktuella kallmodellen. Undersökningarna utgår från tryck- och hastighetsmätningar. Projektet resulterade i ett välfungerande återcirkulationssystem för helium. De ekonomiska beräkningar som utförts för att utvärdera systemets effekt visar att ca 26 timmars kontinuerlig drift krävs för att finansiera systemet vid ett flöde på 70 Nm3/h helium, jämfört med fallet då helium inte återcirkuleras. Vid driftstopp sker ett uppskattat läckage på 0,084 m3/dygn. Mätdata för höga bäddhöjder presenteras med avseende på tryck, terminalhastighet, sandvikt och partikelflöde.Publikationen registrerades 2011-08-31.

CPL ID: 145545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek