In English

XCP over CAN and Ethernet on AUTOSAR - Calibration and Measurement Protocol

Peter Fridlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

New vehicles contain more and more electronic aides and control systems. As the number of functions increase, the complexity of the system increases at an even greater pace. AUTOSAR is an initiative that aims to bring order to embedded electrical systems in vehicles.

The ever larger software systems naturally generate ever larger amounts of data needing to be taken care of, analysed and checked for correctness during the development of the system itself. XCP is a network protocol that is mainly used for transferring measurement data and calibration parameters during the development process in the automotive industry. In order to utilize the complete capacity of the existing in-vehicle network, the protocol has been designed to be independent of the transport layer.

The aim of this thesis is to implement a subset of XCP for execution on a rapid prototyping platform developed by QRtech, a high-tech consulting company in Kallebäck, Gothenburg. In order to be compatible with the latest technology and methodology XCP has been implemented according to the requirements specified by AUTOSAR.

In the current implementation, all the mandatory requirements are met, have been verified and comply with the AUTOSAR standard. Even before completion, the project roused interest in parts of the local automotive industry.

Nya fordon innehåller allt mer elektroniska hjälpmedel och styrsystem. I takt med att funktionerna blir fler och fler ökar komplexiteten hos systemet lavinartat. AUTOSAR är ett initiativ för att försöka skapa ordning inom de inbyggda fordonselektriska systemen. Genom att skapa standardiserade gränsytor mellan alla de funktionella applikationsdelarna och de hårdvarunära delarna är tanken att systemet ska vara skalbart och därmed undviks problemet med sambandet mellan komplexitet och storlek.

De allt större mjukvarusystemen generar naturligtvis också mer och mer datatrafik som måste kunna läsas och övervakas under framtagningen av systemet. XCP är ett nätverksprotokoll som i huvudsak används för att överföra mätdata och kalibreringsparametrar vid utvecklingsarbete inom bilindustrin. För att på ett enkelt och smidigt sätt kunna utnyttja hela bilens existerande inbyggda nätverkskapacitet är protokollet designat för att vara oberoende av vilket transportmedia som används.

Målet för examensarbetet är att implementera utvalda delar av XCP protokollet för exekvering på en prototyputvecklingsplattform framtagen av QRtech, ett teknikkonsultföretag i Kallebäck i Göteborg. För att var kompatibelt med de senaste teknikerna och metodikerna så har XCP implementerats enligt de krav som AUTOSAR specificerar.

Som implementationen ser ut idag är samtliga XCP – och AUTOSAR specifika krav uppfyllda, och verifierade. Även före fullbordandet visades visst intresse från lokala aktörer inom bilindustrin.

Nyckelord: XCP, AUTOSAR, CAN Network, Ethernet, Measurement and Calibration, DAQ-list, QR5567Publikationen registrerades 2011-05-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 140407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek