In English

Värmeisoleringens betydelse för U-värdet – på en vägg med given dimension

The significance of thermal insulation for the U-value of a wall

Madeleine Erlandsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:56, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 139939

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek