In English

Processing solutions for high-performance in combination with specific radar algorithms

Christian K.M. Strid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 60 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Radars today set high demands on underlying computers that perform signal processing. There are different ways of handling these requirements with varying combinations of hardware and software, some specialised for one or a few specific tasks while others are capable of more general types of tasks.

The processing board which handles high-resolution radar today within some of Saab’s radar products has become a subject for upgrade and new solutions are being investigated to replace present platform.

This thesis aims to evaluate new processing solutions for future upgrades, solutions capable of handling increasing workload and new functionality.

Results indicate that the latest of Intel’s processor architectures are more than capable of handling the required workload for relevant radar systems, without any changes to the high-resolution algorithms and only small changes to software architecture.

Sammanfattning
Dagens radarprodukter ställer höga krav på underliggande datorer som utför signalbehandling. Det finns olika sätt att hantera dessa krav med varierande kombinationer av hårdvara och mjukvara, vissa specialiserade för en eller några specifika uppgifter medan andra är kapabla att hantera mer generella uppgifter.

Processor korten som idag exekverar hög-upplösnings radar inom några av Saab’s radar produkter ska uppgraderas och nya lösningar undersöks för att ersätta nuvarande plattform.

Detta examensarbete syftar till att undersöka och evaluera nya processor lösningar för framtida uppgraderingar, lösningar som klarar av ökande arbetslast och ny funktionalitet.

Resultaten från detta projekt indikerar att Intel’s senaste processor arkitekturen är mer en kapabla till att hantera den krävda arbetslasten för relevanta radar system, detta utan några förändringar av algoritmer och endast små förändringar av mjukvaru-arkitekturen.Publikationen registrerades 2011-04-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 138847

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek