In English

Fast GPU-based Collision Detection

Lin Loi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 19 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

In this thesis, fast collision detection algorithms on the Graphics Processing Unit (GPU) and CPU are implemented and performance is evaluated. Many collision detection algorithms are surveyed and discussed and choices of algorithms chosen are motivated.

In this thesis, fast large scale pruning of tens of thousands of potential collisions are made in interactive frame rates. Also exact collision detection algorithms are implemented to find intersection and distance between pair of objects.I detta examensarbete implementeras snabba kollisionsdetekterings-algoritmer för både grafik processor enheten (GPU) och CPU, för att sedan evaluera prestandan. Många kollisionsdetekterings-algoritmer undersöktes och diskuterades och val av algoritmer är motiverade.

I detta examensarbete utförs storskalig gallring av tio-tusentals potentiella kollisioner i interaktiva bildfrekvenser. Dessutom implementeras exakt kollisionsdetektering för att hitta skärning och avstånd mellan par av objekt.

Nyckelord: collision detection, broad-phase, narrow-phase, midphase, algorithms, GPU, geometric algorithmsPublikationen registrerades 2010-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek