In English

Yttäckande nivåkontroll vid byggnation av vägar - en analys av mätutrustning

Surface levelling in road construction - an analysis of measuring equipment

Kristine Reneskog Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:81, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek