In English

Spårtaxi i Eskilstuna : vägval och utformning i gaturummet

Personal Rapid Transit in Eskilstuna : route choice and design in the streetscape

Thomas Höjemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 100 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: spårtaxi, spårbil, PRT, kollektivtrafik, trafikplanering, linjenät, bana, torg, gaturum, stadsrum, gatumiljö, Gehl, resecentrum, järnvägsstation, Eskilstuna, FristadstorgetPublikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123109

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek