In English

Sensor för effektivisering av sophantering

Axel Lagerlöf ; Simon Lindberg ; Martin Johansson ; Andreas Berggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 73 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

En stor mängd resurser åar idag åt till att tömma soptunnor som inte är fulla. Detta medför stora påfrestningar både ekonomiskt för fö- retagen som skall tömma soptunnorna och på den omgivande miljön. Kandidatarbetets mål var därför att utveckla en sensor som kan mä- ta nivån i en soptunna och utifrån detta skicka en signal via trådlös överföring till en centralenhet om tunnan behöver tömmas. Arbetet avgränsades till att bara utveckla sensorn och därför är ingen infor- mationsöverföring till en centralenhet ännu möjlig. Arbetet har kon- centrerats på att utveckla två olika typer av sensorer. Den ena bygger på ett optiskt utförande med IR-dioder och detektorer. Den andra bygger på en akustisk lösning där ultraljud används för att detekte- ra nivån. Mycket av arbetet har ägnats åt att utveckla program till mikrokontrollern ATtiny24 som är den centrala komponenten i båda sensorerna. Det är denna som styr all mätning och signalhantering samt används som strömbrytare då ingen mätning pågår. Båda sensorerna uppfyller de formulerade kraven men det finns många utvecklingsmöjligheter. När det gäller den optiska varianten kan signalen förstärkas eftersom den nu är ganska svag efter den pas- serat sopsäcken som sitter i de flesta soptunnor. För den akustiska sensorn skulle storleken på denna kunna minskas ordentligt om en kombinerad sändare/mottagare används istället för två separata vil- ket nu är fallet. Detta skulle också göra mätningen av nivån säkrare samt sänka priset på sensorn.Publikationen registrerades 2010-06-10. Den ändrades senast 2016-10-21

CPL ID: 122551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Institutioner

Institutionen för teknisk fysik ( -2015)

Ämneskategorier

Elektrofysik