In English

Bränsleceller - så fungerar de; en granskning av framtidens energiomvandlare

Anders Åkesjö ; Ellen Garberg Löfving ; Henrik Granberg ; Martin Bergman ; Mia Romare ; Oscar Rosenstam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 81 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Energiframställningen idag är främst baserad på fossila bränslen, vilket inte är håll- bart i ett längre perspektiv. Därför letas alternativa, förnyelsebara energikällor och energiomvandlare. Bränsleceller är alternativa energiomvandlare som utvecklats un- der en längre tid och nästan lika länge uppgetts vara nära kommersialisering. Det är därför intressant att studera hur långt bränslecellstekniken faktiskt har kommit i sin utveckling. I denna rapport har detta gjorts genom att presentera teorin bakom bränsleceller, samt kritiskt granska vilken roll bränsleceller har i samhället idag och vad de kan få för roll i framtiden. Vissa fundamentala egenskaper hos bränslecellerna har belysts genom att utföra och dokumentera laborationer på två olika bränslecel- ler. Slutsatsen blir att det finns svårigheter med bränslecellstekniken, framför allt kost- naden och prestandan, och dessa svårigheter måste övervinnas innan den kan slå igenom i stor skala. Bränslecellerna lever idag inte upp till de högt ställda förvänt- ningarna, men har stor potential.Publikationen registrerades 2010-06-10.

CPL ID: 122549

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Institutioner

Institutionen för teknisk fysik ( -2015)

Ämneskategorier

Materialfysik med ytfysik