In English

Framtidssäkring av utveckling av interna system - Produktifiering och framtidssäkring av utvecklingen av befintliga interna system på Epsilon

Andreas Dahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Examensarbete för att framtidssäkra internt utvecklade system med extra fokus på ett system för kompetensprofilhantering. Rapporten ger förslag till förbättringar i ett befintligt system baserat på Microsoft SQL Server och PHP samt system skrivna i ASP.NET. Frågeställningar kring sökningar med fokus på snabba fritextsökningar med hjälp av AJAX och en del avancerade sökning i kompetensprofiler. Framtagning av ett gemensamt kodbibliotek för att göra utveckling av databaser och systemen lättare i framtiden.

Abstract
Master thesis on how to secure the development of currently existing systems with focus on a competence profile management system. The thesis contains suggestions of improvements on a system using Microsoft SQL Server and PHP and some system made in ASP.NET. Issues regarding searching with focus on fast text searching using AJAX and some advanced searching using filter. Developing a shared computer code library too make the future development easier.Publikationen registrerades 2010-04-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek