In English

Dynamic Report Views - Implementation of Business Intelligence and Reporting Tools

Mohammad Naimuzzaman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

English The purpose of this study is to find out the suitable Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) for a stand alone system that can be implemented with it. It should also be able to generate the reports according to the user requirements. From the market research, Eclipse BIRT (EB) has been found as the best BIRT to be used among the twenty four open sources, free, and commercial BIRT. EB is an open source and free BIRT. Different technical details, strengths, weaknesses, features were analyzed to of all BIRT to select the best one. Eclipse BIRT has been used to design and develop reports. The designed report was implemented and integrated successfully with the GUI, which implies that third party BIRT can be used with the stand alone system. This paper also contains description of different critical challenges faced during project time and their solutions. Finally, Couple of charts also was implemented to test how it works; the developing time was estimated of the report and suggested some improvements in the project as well as in the EB. // Swedish Syftet med den här uppsatsen är att hitta ett lämpligt beslutsstödsystem och rapporterings verktyg (Business Intelligence and Reporting Tools – BIRT) för att sedan utveckla ett fristående system med hjälp av detta. Dessa system och verktyg bör också kunna generera dynamiska rapporter enlig användarens behov. Efter att ha analyserat tjugofyra kommersiella produkter som finns tillgängliga med öppen källkod; jämfört dess styrkor, svagheter och funktionalitet, fann jag att Eclipse BIRT (EB) var lämpligast. EB har använts vid ett flertal tillfällen för att utveckla rapporteringssystem som integrerats med grafiska användargränssnitt framgångsrikt. Vilket indikerar att EB är en bra tredje parts BIRT som kan användas vid utveckling och integration av fristående system. Den här uppsatsen beskriver även flera problemställningar och dess lösningar som påträffats och genomarbetats under utvecklingens gång. Slutligen har jag bifogat exempel på tabeller för att beskriva rapportfunktionerna, tiduppskattningar för utveckling och förslag till förbättring av funktionalitet i systemen samt i EB. Nyckelord: Business Intelligence and Reporting Tools, Eclipse BIRT, Reporting tools, Dynamic Report, EKO

Nyckelord: Business Intelligence and Reporting Tools, Eclipse BIRT, Reporting tools, Dynamic Report, EKOPublikationen registrerades 2010-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek