In English

Simulering av industriellt distributionsnät

Anders Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 132 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Den här studien syftade till att bestämma aktuell status på en industriell elanläggning genom att utföra statisk såväl som dynamisk simulering av anläggningen. Därutöver var förhoppningen att studien skulle ge svar på varför vissa fenomen och störningar uppstått i nätet och vad som i så fall kan göras för att undvika dessa. Även en introduktion med inkoppling av närliggande vindpark utförs för att studera ömsesidiga problem i de inkopplade anläggningarna i samband med olika typer av störningar. De två mjukvarorna NEPLAN och SIMPOW har använts för att utföra den statiska respektive dynamiska delen. Den statiska simuleringen går ut på att ta fram värden på anläggningens kortslutningskapacitet och spänningsfall i olika delar av nätet, medan den dynamiska simuleringen framställer momentanvärden för studier kring transienta förlopp i samband med exempelvis koppling av kondensatorbatterier samt till- och frånslag av matande ledningar. Särskilt i den dynamiska delen har förmodade störningskällor upptäckts vilket föranleder några utvalda förslag till förbättringar.Publikationen registrerades 2009-12-30. Den ändrades senast 2013-06-03

CPL ID: 105150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek